Podmínky služby

Podmínky služby

Všeobecné obchodní podmínky a informace o zákaznících

I. Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Základní podmínky

(1) Následující podmínky se vztahují na smlouvy, které s námi uzavíráte jako dodavatel (Nativex GmbH) přes internetovou stránku cbd-nativ.com Schließen. Soweit nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung gegebenenfalls von Ihnen verwendeter eigener Bedingungen widesprochen.

(2) Spotřebitelem ve smyslu následujících předpisů je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není převážně obchodní ani nezávislou profesní činností. Podnikatelem je jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo právní partnerství, které při uzavírání právní transakce vykonávají svou nezávislou profesní nebo obchodní činnost.

§ Uzavření smlouvy 2

(1) Předmětem smlouvy je prodej zboží .

(2) Všechny produkty mohou být vyráběny na internetu.

(3) Smlouva se uzavírá prostřednictvím systému online nákupního košíku následovně:
Zboží určené k nákupu se vloží do „nákupního košíku“. Pomocí příslušného tlačítka na navigační liště můžete vyvolat „nákupní košík“ a provádět tam kdykoli změny.
Po vyvolání stránky „Pokladna“ a zadání vašich osobních údajů a platebních a dodacích podmínek se údaje o objednávce zobrazí jako přehled objednávky.

Soweit Sie als Zahlungsart ein Sofortzahl-System (zB PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofortüberweisung) nutzen, werden Sie entweder auf die Bestellübersichtsseite in unserem Online-Shop geführt oder auf die Internetseite des Anbieters des Sofortzle
Erfolgt eine Weiterleitung zu dem jeweiligen Sofortzahl-System, nehmen Sie dort die entsprechende Auswahl bzw. Eingabe Ihrer Daten vor. Abschließend werden Ihnen auf der Internetseite des Anbieters des Sofortzahl-Systems oder nachdem Sie zurück in unseren Online-shop geleitet wurden, die Bestelldaten als Bestellübersicht angezeigt.

Před odesláním objednávky máte možnost znovu zkontrolovat údaje v přehledu objednávek, změnit je (také pomocí funkce „zpět“ internetového prohlížeče) nebo objednávku zrušit.
Odesláním objednávky přes příslušné tlačítko („objednávka s povinností platby“ nebo obdobné označení) právně závazným způsobem prohlašujete, že nabídku přijímáte, čímž je smlouva uzavřena.

(4) Vaše žádosti o vypracování nabídky jsou pro vás nezávazné. Závaznou nabídku vám zašleme v textové podobě (např. e-mailem), kterou můžete přijmout do 5 dnů (pokud není v příslušné nabídce uvedena jiná lhůta).

(5) Zpracování objednávky a přenos všech informací požadovaných v souvislosti s uzavřením smlouvy je částečně automatizováno e-mailem. Musíte se proto ujistit, že e-mailová adresa, kterou jste u nás uložili, je správná, že je příjem e-mailů technicky zajištěn a zejména mu nebrání filtry SPAM.

§ 3 Zvláštní ujednání o typech nabízených plateb

(1) kontrola úvěrového
Pokud provedeme platbu předem, například při platbě faktury nebo inkasa, budou vaše údaje zaslány na
Unzer, , , předán dál. Vyhrazujeme si právo odmítnout vám způsob platby na účet nebo inkaso v důsledku kontroly kreditu.

(2) Platba prostřednictvím Klarna
Ve spolupráci s Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, nabízíme následující možnosti platby. Platba se provádí společnosti Klarna v každém případě:

  • Faktura: Platební lhůta je 14 dnů od odeslání zboží/vstupenky/nebo v případě ostatních služeb poskytnutí služby. Kompletní fakturační podmínky pro země, ve kterých je tato platební metoda dostupná, naleznete zde: Německo.
  • Nákup na splátky: S finanční službou Klarna můžete za nákup zaplatit pevnými nebo flexibilními měsíčními splátkami za podmínek uvedených v pokladně. Splátka je splatná na konci měsíce poté, co společnost Klarna odešle měsíční fakturu. Další informace o nákupu na splátky včetně všeobecných obchodních podmínek a evropských standardních informací pro spotřebitelský úvěr pro země, ve kterých je tento způsob platby dostupný, naleznete zde (k dispozici pouze v uvedených zemích): Německo.
  • Okamžitý bankovní převod: Dostupné v Německu. Z vašeho účtu bude stržena částka ihned po zadání objednávky.
  • Debetní poplatek: K inkasu dojde po odeslání zboží. O čase budete informováni emailem.

Použití platebních metod faktura a/nebo nákup na splátky a/nebo inkaso vyžaduje pozitivní kontrolu kreditu. V tomto ohledu předáváme vaše údaje společnosti Klarna za účelem kontroly adresy a bonity v rámci zahájení nákupu a zpracování kupní smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že vám můžeme nabídnout pouze ty způsoby platby, které jsou přípustné na základě výsledků kontroly kreditu.

Můžete najít další informace a podmínky použití společnosti Klarna zde. Obdržíte obecné informace o společnosti Klarna zde. Vaše osobní údaje budou společností Klarna zpracovány v souladu s příslušnými předpisy o ochraně údajů a v souladu s informacemi v Zásady ochrany osobních údajů společnosti Klarna.

Více informací o Klarně naleznete zde zde. Najdete aplikaci Klarna zde.

(3) SEPA inkaso (základní a/nebo firemní inkaso)
Při platbě základním SEPA inkasem nebo SEPA firemním inkasem nás opravňujete k inkasu fakturované částky z uvedeného účtu vydáním odpovídajícího SEPA mandátu.

Inkaso je inkasováno do 10-15 dnů po uzavření smlouvy.
Lhůta pro podání předběžného oznámení se zkracuje na 5 dnů před splatností. Jste povinni zajistit, aby byl na účtu v den splatnosti dostatek prostředků. V případě vráceného inkasa z vaší viny musíte nést vzniklé bankovní poplatky.

§ 4 zadržovací právo, Zadržení titulu

(1) Zadržovací právo můžete uplatnit, pouze pokud zahrnuje nároky ze stejného smluvního vztahu.

(2) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny.

(3) Pokud jste podnikatel, platí také:

a) Vyhrazujeme si právo na zboží, dokud nebudou všechny nároky z aktuálního obchodního vztahu plně vyřízeny. Zástava nebo bezpečnostní převod nejsou před převodem vlastnictví vyhrazeného zboží povoleny.

b) Zboží můžete dále prodávat v rámci běžné obchodní činnosti. V tomto případě nám přiřadíte všechny pohledávky ve výši částky na faktuře, které vám vzniknou při dalším prodeji, postoupení přijímáme. Jste dále oprávněni inkasovat nárok. Pokud však své platební povinnosti řádně nesplníte, vyhrazujeme si právo inkasovat nárok sami.

c) Pokud se rezervované zboží kombinuje a míchá, získáváme společné vlastnictví nové položky v poměru hodnoty faktury vyhrazeného zboží k ostatním zpracovaným položkám v době zpracování.

d) Zavazujeme se uvolnit cenné papíry, na které máme na vaši žádost nárok, pokud realizovatelná hodnota našich cenných papírů převyšuje nárok na zajištění o více než 10%. Výběr cenných papírů, které mají být uvolněny, je naší odpovědností.

§ Záruka 5

(1) Platí zákonná záruční práva.

(2) U použitých věcí jsou nároky z vad vyloučeny, pokud se vada projeví až po uplynutí jednoho roku od dodání věci. Projeví-li se vada do jednoho roku od dodání věci, lze nároky z vad uplatnit v zákonné promlčecí lhůtě dvou let od dodání věci. Výše uvedené omezení neplatí:

- zavinění způsobené škody, kterou lze přičíst nám v důsledku zranění na životech, končetinách nebo zdraví a jiných škod způsobených úmyslně nebo hrubou nedbalostí;
– pokud jsme závadu podvodně zatajili nebo převzali záruku za stav věci.

(3) Jako spotřebitel jste požádáni, abyste ihned po dodání zkontrolovali úplnost, zjevné vady a poškození při přepravě a aby jste nás a přepravce co nejdříve informovali o případných reklamacích. Pokud tak neučiníte, nemá to žádný vliv na vaše zákonné záruční nároky.

(4) Jste-li podnikatel, odchylně od výše uvedených záručních předpisů platí:

a) Podmínkou zboží jsou pouze naše vlastní informace a popis produktu výrobce, nikoli však jiná reklama, veřejná propagace a prohlášení výrobce.

b) V případě závad poskytneme záruku dle našeho uvážení opravou nebo následnou dodávkou. Pokud se odstranění vady nepodaří, můžete buď požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit. Odstranění vad se považuje za neúspěšné po druhém neúspěšném pokusu, nevyplývá-li z povahy věci nebo vady nebo z jiných okolností něco jiného. V případě nápravy nemusíme nést zvýšené náklady, které vzniknou z dovozu zboží na jiné místo, než je místo plnění, pokud zásilka neodpovídá účelu použití zboží.

c) Záruční doba je jeden rok od data dodání. Zkrácená lhůta neplatí:

- zavinění způsobené škody, kterou lze přičíst nám v důsledku zranění na životech, končetinách nebo zdraví a jiných škod způsobených úmyslně nebo hrubou nedbalostí;
- pokud jsme podvodně zatajili vadu nebo jsme poskytli záruku za kvalitu věci;
- pro věci, které byly použity pro budovu v souladu s jejich běžným užíváním a způsobily její vadnost;
- V případě soudního postihu nároky, které máte vůči nám v souvislosti se záručními právy.

§ 6 Volba práva, místo plnění, místo soudu

(1) Platí německé právo. Pro spotřebitele se tato volba práva použije pouze tehdy, pokud to neodstraní ochranu poskytovanou kogentními ustanoveními práva státu, v němž má spotřebitel obvyklé bydliště (zásada příznivosti).

(2) Místem plnění pro všechny služby vyplývající z obchodního vztahu s námi a místem soudní příslušnosti je naše sídlo, pokud nejste spotřebitel, ale obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo speciální fond veřejného práva. Totéž platí, pokud nemáte obecnou soudní příslušnost v Německu nebo EU nebo pokud není v době podání žaloby známo vaše bydliště nebo obvyklé bydliště. Pravomoc odvolat se k soudu v jiném právním místě zůstává nedotčena.

(3) Ustanovení prodejního práva OSN výslovně neplatí.

§ 7 Ochrana nezletilých

(1) Při prodeji zboží, které spadá pod ustanovení zákona o ochraně mládeže, vstupujeme do smluvních vztahů pouze se zákazníky, kteří dosáhli zákonem stanoveného minimálního věku.
Stávající věková omezení jsou uvedena v popisu příslušné položky.

(2) Odesláním objednávky potvrzujete, že jste dosáhli zákonem požadovaného minimálního věku a že vaše údaje týkající se vašeho jména a adresy jsou správné. Jste povinni zajistit, že zboží převezmete pouze Vy nebo Vámi pověřené osoby k převzetí zásilky, které dosáhly zákonem stanoveného minimálního věku.

(3) Pokud jsme ze zákona povinni provést kontrolu stáří, nařizujeme poskytovateli logistických služeb pověřenému dodávkou, aby dodávku předal pouze osobám, které dosáhly zákonem stanoveného minimálního věku, a v případě pochybností si průkaz totožnosti příjemce zboží nechat předložit osobu odebírající kartu k ověření věku.

(4) Pokud v popisu příslušného článku uvádíme, že pro nákup zboží musíte být starší 18 let, platí výše uvedené odstavce 1-3 s tím, že namísto zákonem stanoveného minimálního věku musíte být plnoletí.II. Informace pro zákazníka

1. Totožnost prodávajícího

Nativex GmbH
Pfongau 33
5202 Neumarkt
Rakousko
Telefon: + 43621620769
E-mail: office@cbd-nativ.com

Alternativní řešení sporů:
Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní online řešení sporů (platforma OS), která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/odr.

2. Informace o uzavření smlouvy

Technické kroky pro uzavření smlouvy, samotné uzavření smlouvy a možnosti opravy jsou prováděny v souladu s ustanoveními „Uzavření smlouvy“ v našich Všeobecných podmínkách (část I.).

3. Jazyk smlouvy, uchování textu smlouvy

3.1. Smluvním jazykem je němčina.

3.2. Neukládáme celé znění smlouvy. Před odesláním objednávky prostřednictvím systému online nákupního košíku lze údaje smlouvy vytisknout nebo elektronicky uložit pomocí tiskové funkce prohlížeče. Po obdržení objednávky vám budou e-mailem znovu zaslány údaje o objednávce, informace požadované zákonem pro smlouvy o prodeji na dálku a všeobecné obchodní podmínky.

3.3. V případě žádostí o nabídky mimo systém online nákupního košíku obdržíte všechna smluvní data jako součást závazné nabídky v textové podobě, např. E-mailem, který si můžete vytisknout nebo uložit elektronicky.

4. Základní vlastnosti produktu nebo služby

Základní vlastnosti produktu a / nebo služby jsou uvedeny v příslušné nabídce.

5. Ceny a způsoby platby

5.1. Ceny uvedené v příslušných nabídkách a náklady na dopravu představují celkové ceny. Zahrnují všechny cenové komponenty včetně všech příslušných daní.

5.2. Náklady na dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně. Lze je vyvolat pomocí příslušně označeného tlačítka na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce, jsou zobrazeny samostatně v průběhu objednávkového procesu a jsou navíc hrazeny vámi, pokud nebylo přislíbeno bezplatné doručení.

5.3. Veškeré náklady spojené s převodem peněz (poplatky za převod nebo směnné kurzy úvěrových institucí) ponesete vy v případech, kdy je dodávka provedena do členského státu EU, ale platba byla zahájena mimo Evropskou unii.

5.4. Dostupné způsoby platby se zobrazují pod odpovídajícím tlačítkem na našem webu nebo v příslušné nabídce.

5.5. Není-li u jednotlivých platebních metod uvedeno jinak, jsou platební nároky z uzavřené smlouvy splatné okamžitě.

6. dodávka

6.1. Dodací podmínky, datum dodání a případná omezení dodávek naleznete pod odpovídajícím tlačítkem na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce.

6.2. Pokud jste spotřebitelem, je zákonem stanoveno, že riziko náhodné ztráty a náhodného poškození zboží prodaného během přepravy se na vás přenáší až při předání zboží, bez ohledu na to, zda je zásilka pojištěná nebo nepojištěná. To neplatí, pokud jste nezávisle pověřili přepravní společnost, která není jmenována podnikatelem nebo jinou osobou pověřenou prováděním zásilky.

Pokud jste podnikatel, dodávka a odeslání jsou na vaše vlastní riziko.

7. Zákonná záruční práva

Odpovědnost za vady se řídí ustanovením „Záruka“ v našich Všeobecných obchodních podmínkách (část I).

Tyto podmínky a informace o zákaznících vytvořili právníci Händlerbund, kteří se specializují na právo IT a jsou neustále kontrolováni z hlediska právní shody. Händlerbund Management AG zaručuje právní bezpečnost textů a je odpovědná v případě varování. Další informace viz: https://www.haendlerbund.de/en/služby/právní jistota/služba smluvních podmínek.

poslední aktualizace: 27.10.2020